070 404 334 6
0622  910 910
Koninginnegracht 8
Postbus 61617
2506 AP  DEN HAAG
mr. Reinboud Schoemaker
letselschadeadvocaat
 
Kosten

Tarieven


Nog steeds bestaat het misverstand dat slachtoffers met letselschade hoge bedragen moeten betalen voor rechtshulp, of dat zij een deel van hun schadevergoeding zouden moeten afstaan. Echter, slachtoffers heb
ben recht op vergoeding van materiële en immateriële schade (smartengeld), als de aansprakelijkheid vaststaat.
Ook de redelijke kosten van de rechtsbijstand - het honorarium van de advocaat -  moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Als niet duidelijk is of iemand geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor uw schade, krijgt u in een persoonlijk gesprek, vastgelegd op papier, te horen welke juridische weg er bewandeld moet worden om duidelijkheid te krijgen over de aansprakelijkheid.
Wij geven helderheid over de kosten. We willen namelijk niet dat u naderhand voor verrassingen komt te staan.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)


Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Bij de Raad van Rechtsbijstand kunt u daarover meer informatie vinden.
Evt. kosten van derden (zoals uittrekselkosten, griffierecht, etc.) vallen niet onder een toevoeging. Bij aanvang van de rechtsbijstand wordt u hierover uiteraard duidelijk door uw advocaat geïnformeerd.

Rechtsbijstandverzekering


Veel mensen zijn ontevreden over hun rechtsbijstandsverzekeraar. 
Als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, of als u het niet eens bent met het oordeel van de rechtsbijstand verzekeraar dat er ‘geen redelijke kans op succes bestaat’ om uw schade te verhalen, dan kunt u een beroep doen op             de geschillenregeling. Dat kan ertoe leiden dat een onafhankelijke derde (advocaat) wordt gevraagd een beoordeling te geven.
Op kosten van de rechtsbijstand verzekering (dus gratis) kunt u dan een eigen advocaat inschakelen om het standpunt van uw verzekeraar te laten toetsen.
Als er geprocedeerd moet worden, heeft u altijd het recht op vrije advocaatkeuze. Dit is een grondrecht. U bepaalt zelf welke advocaat uw belangen zal behartigen, niet uw verzekeraar.


‘No cure no pay’
(gratis rechtshulp)

Ook bestaat de mogelijkheid om in speciale gevallen uw schadezaak te behandelen onder de voorwaarde van “no cure no pay”. Dat wil zeggen, dat het honorarium dat wij vragen voor onze werkzaamheden om uw schade te verhalen, pas bij u en de wederpartij gedeclareerd zullen worden, als het doel bereikt is.

Verliest u de zaak dan hoeft u ons niet te betalen. Hiervoor is door de beroepsorganisatie LSA/ASP een standaardovereenkomst opgesteld.

Voordat wij de overeenkomst aangaan, zullen wij eerst uitvoerig met elkaar van gedachten moeten wisselen over de mogelijkheden en de wenselijkheid ervan om op deze basis uw belangen te behartigen. Bij overeenstemming hierover kunnen wij het overeenkomstformulier invullen en voor akkoord ondertekenen.

Telefoon 070 404 334 6
Mobiel 0622 910 910
Fax 070 3 911 922
Bezoekadres
Koninginnegracht 8 - 2514 AA  DEN HAAG
Postadres: Postbus 61617 - 2506 AP  DEN HAAG
 
Werkgroep Artsen Advocaten
REINBOUD SCHOEMAKER
advocatenkantoor